Prana Apana

Prana Apana Sushumna Hari
Hari Har Hari Har Hari Har Hari

Detailed description on stimmvolk.ch